Tài khoản mới lên bị lỗi thanh toán đáng ngờ

Google sử dụng xác minh thanh toán để kiểm tra tính xác thực của thanh toán và cho mục đích xác minh.

Kết quả hình ảnh cho Tài khoản mới lên bị lỗi thanh toán đáng ngờ

Nói chung, hành vi đáng ngờ trong hoạt động thanh toán HOẶC thông tin thanh toán của bạn không thể được xác minh là kết quả của bất kỳ một hoặc kết hợp các điểm dưới đây:

1.) Khi bạn đang sử dụng thẻ, Google không thể xác minh / chấp nhận.

HOẶC LÀ

2.) Thẻ của bạn đã được liên kết với một tài khoản AdWords bị treo / đang hoạt động khác.

HOẶC LÀ

3.) Bạn đang sử dụng bất kỳ thẻ trả trước HOẶC thẻ một lần HOẶC bất kỳ thẻ ảo HOẶC thẻ được tạo từ bất kỳ trang web nào và không phải thẻ vật lý.

HOẶC LÀ

4.) Bạn đang sử dụng thẻ của người khác mà Google cho rằng bị đánh cắp HOẶC không thể liên quan đến tài khoản của bạn HOẶC thẻ đã được liên kết với bất kỳ tài khoản google nào khác.

Nếu bạn nghĩ rằng trường hợp của bạn không thuộc trường hợp nào ở trên, thì bạn có tùy chọn điền vào mẫu đơn kháng cáo.

Trước khi điền vào mẫu đơn kháng cáo, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể thêm một số tùy chọn / phương thức thanh toán thay thế làm tùy chọn thanh toán dự phòng. Có thể hệ thống đang gặp khó khăn để xác minh / chấp nhận phương thức thanh toán trước đó.

Vui lòng đề cập rõ ràng tình huống của bạn trong cột cuối cùng trong mẫu đơn kháng cáo. Ngoài ra, hãy cố gắng giải thích loại thẻ bạn đang sử dụng và lý do tại sao bạn cảm thấy đây là phương thức thanh toán chính xác.

https://support.google.com/google-ads/contact/pf_suspends