Giảm chi phí quảng cáo google ads

Giảm chi phí quảng cáo google ads

Vui lòng xem xét điểm sau để giảm chi phí: 1. Kiểm tra mức độ liên quan của từ khóa, cpc tối đa và loại đối sánh. 2. Tạm dừng từ khóa không tạo ra trái cây. 3. Cải thiện

Tài khoản mới lên bị lỗi thanh toán đáng ngờ

Tài khoản mới lên bị lỗi thanh toán đáng ngờ

Google sử dụng xác minh thanh toán để kiểm tra tính xác thực của thanh toán và cho mục đích xác minh. Nói chung, hành vi đáng ngờ trong hoạt động thanh toán HOẶC thông tin thanh toán của bạn